Fascynująca świetlica

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzącą zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (20) oraz rodzice przeżywający trudności  wychowawcze(12) z terenu Gminy Goleszów. Dzieci otrzymują wsparcie, tj. mają zapewnioną opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z kompetencji kluczowych, działania animacyjne oraz wyżywienie. Rodzice otrzymują wsparcie w postaci mediacji rodzinnych, terapii,  pomocy psychologa, poradnictwa specjalistycznego, grupy wsparcia i konsultacji prawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Całkowita wartość projektu: 366 750,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 341 077,50 zł
Okres realizacji projektu: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.
Okres utrzymania projektu: listopad 2025r.

Informujemy, że realizacja projektu pn.: „Fascynująca Świetlica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyła się dnia 30.11.2021r.

W związku z tym wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem swoich dzieci w świetlicy, w zajęciach z kompetencji kluczowych oraz spotkaniach grupy wsparcia z terenu gminy Goleszów proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 51908782 lub mailowy: biuro@awes.pl

Fundacja AWES świadczy instytucjonalną gotowość dla 20 miejsc w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu. Powyższe działania będą realizowane gdy pojawi się zapotrzebowanie, chęć udziału ze strony uczestników.

Nigdy nie jest za późno, aby pomóc

Dzięki Twojej pomocy w życiu najmłodszych znów może pojawić się promień radości. Przekaż nam 1,5% swojego podatku i wpłyń na zmianę czyjegoś życia na lepsze. Ciebie to nic nie kosztuje, dla kogoś będzie to skarb.

Masz pytania?

Napisz: biuro@awes.pl

Zadzwoń: +48 519 087 892 +48 691 103 691

Zadzwoń teraz